Protein Information


Protein ID KDUI_ECOLI
Gene Names kduI yqeE b2843 JW2811
Protein Accesions Q46938 Q2M9Z4
Description4-deoxy-L-threo-5-hexosulose-uronate ketol-isomerase EC=5.3.1.17
Organism Escherichia coli
SequenceMDVRQSIHSAHAKTLDTQGLRNEFLVEKVFVADEYTMVYSHIDRIIVGGIMPITKTVSVG
GEVGKQLGVSYFLERRELGVINIGGAGTITVDGQCYEIGHRDALYVGKGAKEVVFASIDT
GTPAKFYYNCAPAHTTYPTKKVTPDEVSPVTLGDNLTSNRRTINKYFVPDVLETCQLSMG
LTELAPGNLWNTMPCHTHERRMEVYFYFNMDDDACVFHMMGQPQETRHIVMHNEQAVISP
SWSIHSGVGTKAYTFIWGMVGENQVFDDMDHVAVKDLR
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail