Protein Information


Protein ID RFC_ECOLI
Gene Names rfc yefF b2035 JW2020
Protein Accesions P37748
DescriptionO-antigen polymerase;
Organism Escherichia coli
SequenceMIYLVISVFLITAFICLYLKKDIFYPAVCVNIIFALVLLGYEITSDIYAFQLNDATLIFL
LCNVLTFTLSCLLTESVLDLNIRKVNNAIYSIPSKKVHNVGLLVISFSMIYICMRLSNYQ
FGTSLLSYMNLIRDADVEDTSRNFSAYMQPIILTTFALFIWSKKFTNTKVSKTFTLLVFI
VFIFAIILNTGKQIVFMVIISYAFIVGVNRVKHYVYLITAVGVLFSLYMLFLRGLPGGMA
YYLSMYLVSPIIAFQEFYFQQVSNSASSHVFWFFERLMGLLTGGVSMSLHKEFVWVGLPT
NVYTAFSDYVYISAELSYLMMVIHGCISGVLWRLSRNYISVKIFYSYFIYTFSFIFYHES
FMTNISSWIQITLCIIVFSQFLKAQKIK
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail