Protein Information


Protein ID LPTD_ECOLI
Gene Names lptD imp ostA yabG b0054 JW0053
Protein Accesions P31554 P75631
DescriptionLPS-assembly protein lptD Flags: Precursor;
Organism Escherichia coli
SequenceMKKRIPTLLATMIATALYSQQGLAADLASQCMLGVPSYDRPLVQGDTNDLPVTINADHAK
GDYPDDAVFTGSVDIMQGNSRLQADEVQLHQKEAPGQPEPVRTVDALGNVHYDDNQVILK
GPKGWANLNTKDTNVWEGDYQMVGRQGRGKADLMKQRGENRYTILDNGSFTSCLPGSDTW
SVVGSEIIHDREEQVAEIWNARFKVGPVPIFYSPYLQLPVGDKRRSGFLIPNAKYTTTNY
FEFYLPYYWNIAPNMDATITPHYMHRRGNIMWENEFRYLSQAGAGLMELDYLPSDKVYED
EHPNDDSSRRWLFYWNHSGVMDQVWRFNVDYTKVSDPSYFNDFDNKYGSSTDGYATQKFS
VGYAVQNFNATVSTKQFQVFSEQNTSSYSAEPQLDVNYYQNDVGPFDTRIYGQAVHFVNT
RDDMPEATRVHLEPTINLPLSNNWGSINTEAKLLATHYQQTNLDWYNSRNTTKLDESVNR
VMPQFKVDGKMVFERDMEMLAPGYTQTLEPRAQYLYVPYRDQSDIYNYDSSLLQSDYSGL
FRDRTYGGLDRIASANQVTTGVTSRIYDDAAVERFNISVGQIYYFTESRTGDDNITWEND
DKTGSLVWAGDTYWRISERWGLRGGIQYDTRLDNVATSNSSIEYRRDEDRLVQLNYRYAS
PEYIQATLPKYYSTAEQYKNGISQVGAVASWPIADRWSIVGAYYYDTNANKQADSMLGVQ
YSSCCYAIRVGYERKLNGWDNDKQHAVYDNAIGFNIELRGLSSNYGLGTQEMLRSNILPY
QNTL
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail