Protein Information


Protein ID GLYA_ECOLI
Gene Names glyA b2551 JW2535
Protein Accesions P0A825 P00477
DescriptionSerine hydroxymethyltransferase Short=Serine methylase Short=SHMT EC=2.1.2.1;
Organism Escherichia coli
SequenceMLKREMNIADYDAELWQAMEQEKVRQEEHIELIASENYTSPRVMQAQGSQLTNKYAEGYP
GKRYYGGCEYVDIVEQLAIDRAKELFGADYANVQPHSGSQANFAVYTALLEPGDTVLGMN
LAHGGHLTHGSPVNFSGKLYNIVPYGIDATGHIDYADLEKQAKEHKPKMIIGGFSAYSGV
VDWAKMREIADSIGAYLFVDMAHVAGLVAAGVYPNPVPHAHVVTTTTHKTLAGPRGGLIL
AKGGSEELYKKLNSAVFPGGQGGPLMHVIAGKAVALKEAMEPEFKTYQQQVAKNAKAMVE
VFLERGYKVVSGGTDNHLFLVDLVDKNLTGKEADAALGRANITVNKNSVPNDPKSPFVTS
GIRVGTPAITRRGFKEAEAKELAGWMCDVLDSINDEAVIERIKGKVLDICARYPVYA
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail