Protein Information


Protein ID GLF_ECOLI
Gene Names glf yefE b2036 JW2021
Protein Accesions P37747
DescriptionUDP-galactopyranose mutase EC=5.4.99.9;
Organism Escherichia coli
SequenceMYDYIIVGSGLFGAVCANELKKLNKKVLVIEKRNHIGGNAYTEDCEGIQIHKYGAHIFHT
NDKYIWDYVNDLVEFNRFTNSPLAIYKDKLFNLPFNMNTFHQMWGVKDPQEAQNIINAQK
KKYGDKVPENLEEQAISLVGEDLYQALIKGYTEKQWGRSAKELPAFIIKRIPVRFTFDNN
YFSDRYQGIPVGGYTKLIEKMLEGVDVKLGIDFLKDKDSLASKAHRIIYTGPIDQYFDYR
FGALEYRSLKFETERHEFPNFQGNAVINFTDANVPYTRIIEHKHFDYVETKHTVVTKEYP
LEWKVGDEPYYPVNDNKNMELFKKYRELASREDKVIFGGRLAEYKYYDMHQVISAALYQV
KNIMSTD
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail